AI Challenge 2021 Forum

Go back to competition Start a new topic
Title Started by Date created Latest post Posts
Submit kết quả nhưng trạng thái nộp bài vẫn ở dạng submitting PilviVaz-aic Nov 28, 2021 1 year 1
Submit kết quả nhưng trạng thái nộp bài vẫn ở dạng submitting UIT_Hoya-aic Nov 27, 2021 1 year 2
Không thấy phản hồi kết quả sau khi submit VNPT-VDPT-aic Nov 27, 2021 1 year 1
Hỏi về metrics đánh giá ? Thorpham-aic Nov 21, 2021 1 year 2
Không hiểu lỗi của error log NNBROS-aic Nov 19, 2021 1 year 3
Kết quả chấm lâu laperfume-aic Nov 16, 2021 1 year 2
Code Evaluation aic-thathu Nov 13, 2021 1 year 2
Chữ khó đọc có nhãn ### aic_4rangers Nov 11, 2021 1 year 2
[Thông báo từ BTC] Về lỗi docker: error pulling image configuration vnaichallenge2021 Nov 11, 2021 1 year 1
Yêu cầu về toạ độ của bounding box bluedreamers-aic Nov 10, 2021 1 year 2